Boligadvokat Jan Schøtt Petersen, Helsingør

Er du andelsboligkøber?

Du kan vælge at lade BOLIGadvokaten hjælpe dig med alle led i handlen, besigtigelse, vurdering, prisforhandling, finansiering, berigtigelse m.v. Hvis du kun har brug for hjælp fra BOLIGadvokaten i mere begrænset omfang kan dette naturligvis også aftales.

I det følgende kan du læse mere om alt det, som medlemmerne fra Danske BOLIGadvokater kan hjælpe dig med, hvis du vil købe andelsbolig.

Begynd eventuelt med et uforpligtende  gratis formøde – telefonisk eller personligt – og hør mere om BOLIGadvokatens køberrådgivning.

Overordnet findes der tre forskellige typer af andelsboliger:

  1. Private andelsboliger, hvor andelsboligforeningen har købt en eksisterende ejendom, ofte en udlejningsejendom
  2. Nybyggede private andelsboliger opført uden offentlig støtte
  3. Støttede private andelsboliger. Det vil sige andelsboliger opført med offentlige tilskud mellem 1980 og 2004 eller nybyggede private andelsboliger, som er opført med en kommunal garanti.

BOLIGadvokaten vejleder og rådgiver om dine økonomiske muligheder for at erhverve den pågældende andelsbolig i forhold til den aftalte overdragelsessum, den fastsatte boligafgift og øvrige omkostninger.

Almindeligvis hæfter du som andelshaver kun via dit indskud for foreningens forpligtigelser. Men der kan findes undtagelser, som er noteret i foreningens vedtægter. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i vedtægterne og regnskabet.

BOLIGadvokaten sikrer bl.a. at alle ekspeditioner i handlen afstemmes med de relevante pengeinstitutter og foreningen/administrator m.v. således, at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt.

Prisen på en andelsbolig afhænger af flere forskellige faktorer, herunder først og fremmest det vurderingsprincip, som den pågældende andelsforening har valgt.

Der findes tre forskellige vurderingsmetoder:

  1. Anskaffelsesprisen på ejendommen
  2. Valuarvurderingen, dvs. den kontante handelsværdi som udlejningsejendom
  3. Den offentlige ejendomsværdi

Til dette beløb tillægges eventuelle aktiver, som foreningen måtte råde over som herefter fratrækkes foreningens gæld. Dette beløb udgør foreningens formue. Af dette beløb prisfastsættes de enkelte andelsboliger, oftest efter hvor stort et boligareal deres andel udgør af foreningens samlede areal.

Hvis der er udført forbedringer i den konkrete andelsbolig kan disse blive tilføjet til andelsværdien i henhold til de regler som gælder i foreningen.

BOLIGadvokaten vurderer om andelsboligen er prisfastsat på lovlig og rimelig vis, og at der ikke er tale om ulovlig overpris. F.eks. undersøger BOLIGadvokaten om der er tilstrækkelig dokumentation for eventuelle forbedringer m.m.

BOLIGadvokaten rådgiver også, om anskaffelsessummen er rimelig i forhold til de risici, der kan være forbundet med et bestemt andelskøb. F.eks. rådgiver BOLIGadvokaten omkring risikoen forbundet med andelsforeningens finansiering.

Hvis du ønsker det deltager BOLIGadvokaten gerne i en besigtigelse af andelsboligen, ligesom BOLIGadvokaten også kan bistå dig i forbindelse med prisforhandlingerne.

BOLIGadvokaten rådgiver om de typiske fordele og ulemper ved køb af en andelsbolig af den pågældende karakter.

Det er bl.a. vigtigt at gøre sig klart, at indtrædelse i en andelsforening er langt mere kompliceret end indtrædelse i en ejerforening.

Det er vigtigt at sætte sig ind i andelsforeningens vedtægter og forstå den indflydelse, som disse kan have på din privatøkonomi.

BOLIGadvokaten rådgiver om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom og om muligheden for at gøre en købsaftale betinget af BOLIGadvokatens godkendelse.

Hvis du føler dig presset til at skrive under på en købsaftale, før du og din BOLIGadvokat har haft mulighed for at gennemgå den og de øvrige papirer grundigt, så sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men BOLIGadvokaten kan om nødvendigt undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen.

Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således: ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den .. dato .. kl. 16.”

Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til at rådføre dig med din BOLIGadvokat om købet, selvom du allerede har skrevet under. Og du kan stadig nå at fortryde gratis.

Du skal ikke acceptere andre formuleringer, uden at dette er aftalt med din BOLIGadvokat. Nogle gange foreslås nemlig formuleringer, som begrænser din mulighed for at fortryde, hvilket du naturligvis ikke kan være tjent med.

BOLIGadvokaten kan herefter – inden for den aftalte frist – gennemgå alle papirerne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Beslutter du herefter, at du alligevel ikke ønsker at købe, koster det dig ikke andet end det med BOLIGadvokaten aftalte salær.

Hvis både du og sælger har skrevet under, og du ikke har fået tilføjet et advokatforbehold, kan du kun komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. Du skal i givet fald omvendt betale en godtgørelse til sælgeren på 1 pct. af købesummen. Der er i denne situation en frist på 6 hverdage til at fremsende en skriftlig meddelelse og betale godtgørelsen.

Din BOLIGadvokat gennemgår foreningens (ejendommens) forsikringsforhold. Her undersøges det bl.a. om der er forbehold i forsikringspolicen, som kunne indikere, at særlige forhold bør undersøges. I sådanne tilfælde kan det være vigtigt at vide, hvordan du er dækket.

BOLIGadvokaten vejleder om energimærkningen på den samlede ejendom. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at energimærkningen ikke siger noget om den enkelte lejligheds energiforbrug, men udelukkende den samlede ejendom.

BOLIGadvokaten orienterer om eventuelle miljømæssige forhold, herunder om der er noteret affaldsdepot på ejendommen, tinglyste forurenings- forhold på ejendommen, eventuelle igangværende forureningssager på ejendommen m.m. Disse forhold spiller en rolle i forbindelse med låntagning og værditab på ejendommen.

BOLIGadvokaten rådgiver dig om den mest fordelagtige form for finansiering af overdragelsessummen, herunder vilkår for garantistillelse samt vilkår for boliglån.

Overtagelsesperioden kan ofte være lang. Men indbetalingen til andelsforeningen overgår først fra køber lige umiddelbart inden overtagelsen. Derfor skal køber stille en bankgaranti for, at pengene kan overføres. BOLIGadvokaten sikrer bl.a., at banken ikke opstiller urimelige vilkår for at stille garanti.

BOLIGadvokaten gennemgår bl.a. foreningens vedtægter, generalforsamlingsreferater, regnskaber m.v. med henblik på at afdække og rådgive dig om, hvorvidt eksempelvis foreningens finansiering og/eller forestående renoveringsarbejder indebærer en risiko for forhøjelse af boligafgiften.

Jo flere års referater fra generalforsamlingen man kan samle, jo bedre indtryk kan man danne sig af foreningen, og hvordan den drives.

BOLIGadvokaten gennemgår udkast til købsaftale samt underliggende bilag vedrørende andelsboligkøbet, herunder foretages bl.a. en afklaring af risici for eventuel forhøjelse af boligafgiften. BOLIGadvokaten deltager efter aftale med dig i forhandlingerne med sælger og dennes rådgiver med henblik på nærmere udformning af købsaftalen.

En brugsretsaftale er det dokument, der giver det enkelte medlem af andelsforeningen lov til at anvende en specifik lejlighed.

BOLIGadvokaten gennemgår og kontrollerer de af foreningen eller foreningens administrator udarbejdede dokumenter i forhold til overdragelsen af andelsboligen og kontrollerer, om den udfærdigede brugsretsaftale er i overensstemmelse med købsaftalen/handelsvilkårene.

At berigtige en bolighandel betyder at sikre, at handelen gennemføres i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Helt forenklet handler det om at sikre, at sælger får sine penge og at brugsretten overgår til køber.

BOLIGadvokaten sikrer bl.a. at alle ekspeditioner i handlen afstemmes med de relevante pengeinstitutter og foreningen/administrator m.v. således, at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt.

Det er en fordel for køber, at have sin egen rådgiver, så der er en, der varetager købers interesser. Til denne opgave er BOLIGadvokaten specialist.

Anskaffelse af en ny bolig kan ofte være en meget god anledning til at vurdere, om man har sikret sig selv og sin familie godt nok økonomisk. Mange vælger at leve ”papirløst” og en del har børn fra et tidligere forhold. Dette kan gøre det ekstra nødvendigt at få klarlagt, hvad der skal ske, såfremt uheldet er ude. Det er derfor en god idé, at få BOLIGadvokaten til at rådgive om behovet for testamenter, samejeoverenskomster og ægtepagter.


Alliance Advokater Helsingør

Søndre Strandvej 40.
3000 Helsingør

T: 49 21 97 00
E: bolig@alliance3000.dk
H: www.allianceadvokater-helsingør.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag
09:00-16:00
Fredag
09:00-15:00


Sidste nyt

15.04.2019
Påsken er højsæson for sommerhushandler

I denne påske er der 10.708 sommerhuse til salg i Danmark. Omkring halvdelen ligger langs den jyske vestkyst, mens der kun er 1150 sommerhuse til salg i Nordsjælland. Påsken er normalt den tid på året, hvor der sælges flest sommerhuse og forårssolen er med til at drive købelysten i vejret.
Læs mere

25.03.2019
Efter 10 år træffes der langt om længe afgørelse i gruppesøgsmål om digital tinglysning

Da den digitale tinglysning blev lanceret for 10 år siden, kunne op mod 50.000 bolighandlende ikke tinglyse deres bolighandel – Østre Landsret afgør nu om staten og Domstolsstyrelsen kan pålægges ansvar
Læs mere

12.02.2019
Få 360 graders boligrådgivning – så har du overblik over alle aspekter af din bolighandel og livssituation

Mange tager ekstra foranstaltninger, når de står overfor den måske største investering i deres liv – købet af drømmeboligen. En bolighandel handler dog ikke kun om fx prisforhandling, aftalevilkår, boligens tilstand og evt. ejerskifteforsikring.
Læs mere

07.12.2018
Stor international interesse for det danske boligmarked

Højtuddannede fra hele verden vælger i stigende grad at tage springet og flytte til Danmark. Danske BOLIGadvokater oplever en tilsvarende stigende international interesse for det danske boligmarked og modsat mange danske førstegangskøbere er internationale tilflyttere ikke i tvivl om deres behov for boligrådgivning.
Læs mere

15.11.2018
Pas på algoritmerne, når du skal sætte pris på din bolig

Internettets prisportaler rammer ofte langt forbi målet, når prisen på en bolig skal fastsættes. En prisdifference på 1 mio. kroner er slet ikke ualmindeligt og det har faktisk betydning for prisdannelsen i markedet.
Læs mere

15.10.2018
Ejerskifteforsikringen dækker ikke ’forventelig skade’

Danske Boligadvokater oplever, at flere boligkøbere står alene med regningen, hvis der opstår dét, forsikringsselskaberne kalder en ’forventelig skade’.
Læs mere

17.07.2018
Mange boligkøbere overser, at en bolighandel ændrer rigtig mange ting i familiens liv

Alle boligkøbere glæder sig til at flytte ind i den nye bolig, man er nærmest i en lykkerus og overser derfor alt det som først bliver synligt, hvis noget ikke går helt efter planen
Læs mere

21.06.2018
Boligadvokaten kan forhandle husprisen ned

Danske BOLIGadvokater kan forhandle prisen gevaldigt på din kommende bolig, og tjekke om ejendomsmægleren tager sig vel rigeligt betalt for at sælge den gamle.
Læs mere

17.06.2018
240 bolighandlende nægtes adgang til Gruppesøgsmål

30% af deltagerne i gruppesøgsmålet om den fejlslagne lancering af digital tinglysning kan ikke deltage i gruppesøgsmålet fordi Domsstolsstyrelsen udtaler, at den ikke har ressourcer til at finde dokumentation, som ligger ”gemt” i det digitale tinglysningssystem.
Læs mere

22.05.2018
Unge boligkøbere i klemme

I kampen om boligkunderne ser Danske BOLIGadvokater stadig flere eksempler på unge boligkøbere, der kommer i klemme, fordi de tror at ejendomsmægleren også er deres rådgiver.
Læs mere

15.03.2018
Få styr på følelserne når du køber sommerhus

Påsken er højsæson for fremvisninger af sommerhuse, men pas på, at ”følelserne ikke sætter fornuften ud af spil”, lyder rådet fra Danske BOLIGadvokater.
Læs mere

13.11.2017
Danske BOLIGadvokater og informationsportalen DinGeo går til kamp mod Fake Facts

I dag søger vi på nettet - uanset næsten hvad vi skal - om vi skal købe, sælge eller blot er i tvivl om et mindre spørgsmål. Og informationerne er uendelige - hvilke skal man tro på og hvordan skal man navigere rundt i mængden af oplysninger?
Læs mere

14.08.2017
Andelsboligkøbere presses til at betale penge under bordet

TV 2 har undersøgt omfanget af penge under bordet i forbindelse med køb af andelsboliger. Undersøgelsen viser, at mere end 70 % af de boligsøgende har mødt sælgere, der kræver penge under bordet.
Læs mere

04.08.2017
Op mod 15% af køberne skal slås for det de har betalt for, når de køber projektbolig

Danske BOLIGadvokater vil øge forbrugerbeskyttelsen og udarbejde nye retningslinjer for køb af projektboliger - alt for mange brænder nallerne på projektsalg.
Læs mere

24.07.2017
Højtlønnede foretrækker advokatbistand ved boligkøb

Folk med høje indkomster vælger enten advokat eller boligadvokat, når boligen skal sælges, viser undersøgelse fra Danske BOLIGadvokater.
Læs mere

30.06.2017
Skarp kritik af anbefalinger på andelsboligområdet

De 13 nye anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen er en unødig opstramning, og vil gøre det både mere besværligt og dyrere for andelsboligforeningerne, mener Danske BOLIGadvokater.
Læs mere

29.06.2017
Skarp kritik af anbefalinger på andelsboligområdet

De 13 nye anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen er en unødig opstramning, og vil gøre det både mere besværligt og dyrere for andelsboligforeningerne, mener Danske BOLIGadvokater.
Læs mere

29.03.2017
Regeringen ønsker billigere lån til sommerhuse

Regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative har i sit regeringsgrundlag lagt op til at hæve belåningsgraden på sommerhuse og fritidsboliger fra 60 pct. til 75 pct.
Læs mere

07.03.2017
Boligejere over 60 år bliver fanget i gældsfælde

Nærmer man sig 60 år kan det være sidste chance for at optage de billige flekslån. Danske BOLIGadvokater forventer, at de oversete regler vil lægge et stort økonomisk pres på mange seniorer og tvinge nogle til at sælge boligen.
Læs mere

23.12.2016
Undgå andelsboligfælderne

Indflytningsklar eller måske var den billig? Andelsboligkøbere falder for drømmeboligen af forskellige årsager, men ikke alle undersøger fordele og ulemper ved at være andelsboligejer frem for boligejer. Niels Erlandsen, bestyrelsesmedlem i Danske BOLIGadvokater og specialist i andelsboliger giver her 5 gode råd, hvis du vil købe en andelsbolig.
Læs mere

06.12.2016
Redningsplan kræver, at boligejer skulle have forudset dato for forsikringsselskabs konkurs

"Jeg er glad for at have løst et akut problem", udtalte en handlekraftig erhvervsminister Brian Mikkelsen i til pressen, men for mange skadesramte boligejere ender det alligevel med økonomisk ruin. En enkelt dato efterlader nemlig de hårdest ramte kunder i det konkursramte Husejernes Forsikring på fallittens rand.
Læs mere

25.10.2016
Pas på venskabet, når du handler bolig med dine venner

Det er blevet populært at handle bolig med sit netværk. Ofte kan man spare tusindvis af kroner på ejendomsmæglersalær og markedsføring. Men handel mellem familie, venner og bekendte kan være et tveægget sværd, der skal svinges med omhu.
Læs mere

11.10.2016
Tjek, om boligrådgiveren er sælger

Mange bruger efterårsferien på at søge bolig - måske i samråd med resten af familien og selvfølgelig banken. Men en alliance med en uafhængig rådgiver bør have førsteprioritet.
Læs mere

20.09.2016
Ny tendens: Forældre sender deres børn til BOLIGadvokat

Hvordan beskytter man sine børn og svigerbørn imod bolighandlens dyre faldgruber? Man sætter et advokatforbehold i købsaftalen og sender dem til BOLIGadvokat. Danske BOLIGadvokater oplever stigende opbakning fra forældre til førstegangskøbere.
Læs mere

30.08.2016
Gratis advokathjælp hitter hos boligbyggere

Danske BOLIGadvokaters gratis byggehåndbog er landet på et tørt sted. Bogen skal hjælpe private husbyggere sikkert igennem rollen som bygherre. På kun 3 måneder er den blevet populær hos både fagfolk og forbrugere.
Læs mere

11.08.2016
Norsk forbrugerråd henter inspiration i Danmark

Forbrugerbeskyttelse vægter generelt højt i dansk lovgivning, også når det gælder bolighandel. I Norge står forbrugeren ikke nær så stærkt. Derfor har det norske Forbrukerrådet inviteret Danske BOLIGadvokater til Arendalsuka, den norske pendant til folkemødet på Bornholm. Her skal den "danske model" debatteres.
Læs mere

25.07.2016
Sådan sikrer du dig mod ulovlig el, når du handler bolig

Ulovlige el-installationer kan give både sælger og køber søvnløse nætter. Vejen til sjælefred for begge parter går gennem en velformuleret ejerskifteforsikring og en tilhørende el-installationsrapport.
Læs mere

14.07.2016
“Tinglysningskaos kunne være undgået ved almindelig omtanke og sund fornuft”

Så tydeligt siges det i den uvildige skønserklæring, som netop er kommet og som lægges til grund for Landsrettens behandling af tinglysningskatastrofen i 2009. Lanceringen skete efter en Big Bang strategi og var en ren gambling, der endte med at op mod 50.000 bolighandlende blev ofre for Domstolsstyrelsens højrisikoprojekt. Op imod en halv milliard kroner - så meget vurderer Danske BOLIGadvokater, at den stærkt fejlbehæftede lancering af digital tinglysning har kostet de berørte boligejere. Landsretten skal nu placere ansvaret.
Læs mere