Certificeret boligadvokat, Jan Schøtt-Petersen. Rådgivning af køb og salg

Er du andelsboligkøber?

Du kan vælge at lade en certificeret BOLIGadvokat hjælpe dig med alle led i handlen, besigtigelse, vurdering, prisforhandling, finansiering, berigtigelse m.v. Hvis du kun har brug for hjælp fra BOLIGadvokaten i mere begrænset omfang kan dette naturligvis også aftales.

I det følgende kan du læse mere om alt det, som medlemmerne fra Danske BOLIGadvokater kan hjælpe dig med, hvis du vil købe andelsbolig.

Begynd eventuelt med et uforpligtende  gratis formøde – telefonisk eller personligt – og hør mere om BOLIGadvokatens køberrådgivning.

Overordnet findes der tre forskellige typer af andelsboliger:

  1. Private andelsboliger, hvor andelsboligforeningen har købt en eksisterende ejendom, ofte en udlejningsejendom
  2. Nybyggede private andelsboliger opført uden offentlig støtte
  3. Støttede private andelsboliger. Det vil sige andelsboliger opført med offentlige tilskud mellem 1980 og 2004 eller nybyggede private andelsboliger, som er opført med en kommunal garanti.

En certificeret BOLIGadvokat vejleder og rådgiver om dine økonomiske muligheder for at erhverve den pågældende andelsbolig i forhold til den aftalte overdragelsessum, den fastsatte boligafgift og øvrige omkostninger.

Almindeligvis hæfter du som andelshaver kun via dit indskud for foreningens forpligtigelser. Men der kan findes undtagelser, som er noteret i foreningens vedtægter. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i vedtægterne og regnskabet.

En certificeret BOLIGadvokat sikrer bl.a. at alle ekspeditioner i handlen afstemmes med de relevante pengeinstitutter og foreningen/administrator m.v. således, at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt.

Prisen på en andelsbolig afhænger af flere forskellige faktorer, herunder først og fremmest det vurderingsprincip, som den pågældende andelsforening har valgt.

Der findes tre forskellige vurderingsmetoder:

  1. Anskaffelsesprisen på ejendommen
  2. Valuarvurderingen, dvs. den kontante handelsværdi som udlejningsejendom
  3. Den offentlige ejendomsværdi

Til dette beløb tillægges eventuelle aktiver, som foreningen måtte råde over som herefter fratrækkes foreningens gæld. Dette beløb udgør foreningens formue. Af dette beløb prisfastsættes de enkelte andelsboliger, oftest efter hvor stort et boligareal deres andel udgør af foreningens samlede areal.

Hvis der er udført forbedringer i den konkrete andelsbolig kan disse blive tilføjet til andelsværdien i henhold til de regler som gælder i foreningen.

En certificeret BOLIGadvokat vurderer om andelsboligen er prisfastsat på lovlig og rimelig vis, og at der ikke er tale om ulovlig overpris. F.eks. undersøger BOLIGadvokaten om der er tilstrækkelig dokumentation for eventuelle forbedringer m.m.

En certificeret BOLIGadvokat rådgiver også, om anskaffelsessummen er rimelig i forhold til de risici, der kan være forbundet med et bestemt andelskøb. F.eks. rådgiver en certificeret BOLIGadvokat omkring risikoen forbundet med andelsforeningens finansiering.

Hvis du ønsker det deltager en certificeret BOLIGadvokat gerne i en besigtigelse af andelsboligen, ligesom en certificeret BOLIGadvokat også kan bistå dig i forbindelse med prisforhandlingerne.

En certificeret BOLIGadvokat rådgiver om de typiske fordele og ulemper ved køb af en andelsbolig af den pågældende karakter.

Det er bl.a. vigtigt at gøre sig klart, at indtrædelse i en andelsforening er langt mere kompliceret end indtrædelse i en ejerforening.

Det er vigtigt at sætte sig ind i andelsforeningens vedtægter og forstå den indflydelse, som disse kan have på din privatøkonomi.

En certificeret BOLIGadvokat rådgiver om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom og om muligheden for at gøre en købsaftale betinget af BOLIGadvokatens godkendelse.

Hvis du føler dig presset til at skrive under på en købsaftale, før du og din cetificerede BOLIGadvokat har haft mulighed for at gennemgå den og de øvrige papirer grundigt, så sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men en certificeret BOLIGadvokat kan om nødvendigt undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen.

Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således: ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den .. dato .. kl. 16.”

Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til at rådføre dig med din certificerede BOLIGadvokat om købet, selvom du allerede har skrevet under. Og du kan stadig nå at fortryde gratis.

Du skal ikke acceptere andre formuleringer, uden at dette er aftalt med din certificerede BOLIGadvokat. Nogle gange foreslås nemlig formuleringer, som begrænser din mulighed for at fortryde, hvilket du naturligvis ikke kan være tjent med.

En certificeret BOLIGadvokat kan herefter – inden for den aftalte frist – gennemgå alle papirerne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Beslutter du herefter, at du alligevel ikke ønsker at købe, koster det dig ikke andet end det med BOLIGadvokaten aftalte salær.

Hvis både du og sælger har skrevet under, og du ikke har fået tilføjet et advokatforbehold, kan du kun komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. Du skal i givet fald omvendt betale en godtgørelse til sælgeren på 1 pct. af købesummen. Der er i denne situation en frist på 6 hverdage til at fremsende en skriftlig meddelelse og betale godtgørelsen.

Din certificerede BOLIGadvokat gennemgår foreningens (ejendommens) forsikringsforhold. Her undersøges det bl.a. om der er forbehold i forsikringspolicen, som kunne indikere, at særlige forhold bør undersøges. I sådanne tilfælde kan det være vigtigt at vide, hvordan du er dækket.

En certificeret BOLIGadvokat vejleder om energimærkningen på den samlede ejendom. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at energimærkningen ikke siger noget om den enkelte lejligheds energiforbrug, men udelukkende den samlede ejendom.

En certificeret BOLIGadvokat orienterer om eventuelle miljømæssige forhold, herunder om der er noteret affaldsdepot på ejendommen, tinglyste forurenings- forhold på ejendommen, eventuelle igangværende forureningssager på ejendommen m.m. Disse forhold spiller en rolle i forbindelse med låntagning og værditab på ejendommen.

En certificeret BOLIGadvokat rådgiver dig om den mest fordelagtige form for finansiering af overdragelsessummen, herunder vilkår for garantistillelse samt vilkår for boliglån.

Overtagelsesperioden kan ofte være lang. Men indbetalingen til andelsforeningen overgår først fra køber lige umiddelbart inden overtagelsen. Derfor skal køber stille en bankgaranti for, at pengene kan overføres. En certificeret BOLIGadvokat sikrer bl.a., at banken ikke opstiller urimelige vilkår for at stille garanti.

En certificeret BOLIGadvokat gennemgår bl.a. foreningens vedtægter, generalforsamlingsreferater, regnskaber m.v. med henblik på at afdække og rådgive dig om, hvorvidt eksempelvis foreningens finansiering og/eller forestående renoveringsarbejder indebærer en risiko for forhøjelse af boligafgiften.

Jo flere års referater fra generalforsamlingen man kan samle, jo bedre indtryk kan man danne sig af foreningen, og hvordan den drives.

En certificeret BOLIGadvokat gennemgår udkast til købsaftale samt underliggende bilag vedrørende andelsboligkøbet, herunder foretages bl.a. en afklaring af risici for eventuel forhøjelse af boligafgiften. En certificeret BOLIGadvokat deltager efter aftale med dig i forhandlingerne med sælger og dennes rådgiver med henblik på nærmere udformning af købsaftalen.

En brugsretsaftale er det dokument, der giver det enkelte medlem af andelsforeningen lov til at anvende en specifik lejlighed.

En certificeret BOLIGadvokat gennemgår og kontrollerer de af foreningen eller foreningens administrator udarbejdede dokumenter i forhold til overdragelsen af andelsboligen og kontrollerer, om den udfærdigede brugsretsaftale er i overensstemmelse med købsaftalen/handelsvilkårene.

At berigtige en bolighandel betyder at sikre, at handelen gennemføres i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Helt forenklet handler det om at sikre, at sælger får sine penge og at brugsretten overgår til køber.

En certificeret BOLIGadvokat sikrer bl.a. at alle ekspeditioner i handlen afstemmes med de relevante pengeinstitutter og foreningen/administrator m.v. således, at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt.

Det er en fordel for køber, at have sin egen rådgiver, så der er en, der varetager købers interesser. Til denne opgave er en certificeret BOLIGadvokat specialist.

Anskaffelse af en ny bolig kan ofte være en meget god anledning til at vurdere, om man har sikret sig selv og sin familie godt nok økonomisk. Mange vælger at leve ”papirløst” og en del har børn fra et tidligere forhold. Dette kan gøre det ekstra nødvendigt at få klarlagt, hvad der skal ske, såfremt uheldet er ude. Det er derfor en god idé, at få BOLIGadvokaten til at rådgive om behovet for testamenter, samejeoverenskomster og ægtepagter.

Bliv kontaktet inden for 24 timer på hverdage

Jeg ønsker rådgivning om:

OBS! Du vil blive kontaktet hurtigst muligt og inden for 24 timer på hverdage.

Danske BOLIGadvokater behandler dine kundeoplysninger, i henhold til Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Læs Danske BOLIGadvokaters politik for databehandling

"Jeg er indforstået med, at jeg videregiver de oplysninger om mig, der er indtastet i denne elektroniske kontaktformular, til Danske BOLIGadvokater med henblik på, at jeg kan blive kontaktet om juridisk rådgivning."

Sidste nyt

17.06.2024
INVITATION TIL PRESSEMØDE I DAG KL. 15.00

I dag lanceres ny håndbog til købere af projektbolig Tid: Mandag den 17. juni kl. 15 Sted: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København V Arena Space der er lokaliseret på 3. sal i åben forbindelse med Members Lounge
Læs mere

22.05.2024
Få styr på dine ejendomsdata og undgå unødige udgifter

Som boligejer har du ansvar både for at indberette data om din ejendom og desuden sikre at oplysningerne fra kommunen, som også har indberetningspligt, er korrekte.
Læs mere

08.05.2024
Din nye bolig er rammen om dit nye liv – en sandhed som mange boligkøbere overser, når de køber drømmebolig

Mange boligkøbere stirrer sig blinde på boligens fysiske kvaliteter, når de er på jagt efter et nyt hjem. Ifølge Danske BOLIGadvokater skal man også holde sig for øje, at der er mange faktorer, der ændrer sig, når man flytter.
Læs mere

03.05.2024
Genvalg til bestyrelsen i Danske BOLIGadvokater

I forbindelse med en netop overstået og vellykket generalforsamling blev alle seks medlemmer af bestyrelsen i Danske BOLIGadvokater genvalgt. Niels Erlandsen fortsætter som formand og Tina Bach som næstformand.
Læs mere

10.04.2024
Gemt eller glemt – olietanke spøger stadig

Hvordan mon huset blev opvarmet før 1970? Selvom der ikke står oplysninger angivet i ejendommens dokumenter, så skal man være ekstra opmærksom på, om der har været en olietank på grunden, når man køber hus fra før netop det årstal.
Læs mere

25.03.2024
God udsigt: God investering eller dyr affære?

Tiden omkring påskeferie og sommerferie er de perioder, hvor der handles flest sommerhuse, og mange tiltrækkes af en kystnær beliggenhed. Den gode udsigt er også med til at sikre din investering, hvis du tænker dig om, før du skriver under.
Læs mere

29.02.2024
Brændeovn, bøder og særregler udfordrer boligkøberne

Alle boligkøbere skal oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig – og er den fra før 2003, skal den skrottes eller udskiftes. Ellers vanker der bøder. Der kan være kommunale særregler – fx at brændeovne før 2008 skal skrottes, hvis boligen ligger i et område med fjernvarme eller naturgas.
Læs mere

12.02.2024
Pas på med asbest i de populære 60’er -og 70’er-huse

Huse fra 60’erne og 70’erne er populære, fordi de ofte har en god rumfordeling og masser af kvadratmeter, men som boligkøber skal du holde dig for øje, om der er anvendt asbest. Der er skrappe krav til både nedtagning og bortskaffelse.
Læs mere

29.01.2024
Mere end hver 10. boligejer kæmper med fugt og skimmelsvamp

Skimmelsvamp er i mange tilfælde særdeles sundhedsskadelig og kan komme til at koste dig dyrt som boligejer. Danske BOLIGadvokater opfordrer til, at boligkøbere er ekstra opmærksom på netop fugt og skimmel og tager en række forholdsregler, inden købsaftalen underskrives.
Læs mere

08.01.2024
Vandet vælter ind i vores boliger

2023 var det vådeste år i dansk vejrhistorie, og fremtiden tegner ikke anderledes. De store mængder nedbør kan give problemer for både nuværende og kommende boligejere, og ifølge Danske BOLIGadvokater er det et område, som man skal være ekstra opmærksom på ved en bolighandel. Det koster nemlig hurtigt 500.000 kr. at undgå vandet.
Læs mere

19.12.2023
Total forvirring om ejerskifteforsikringer

Ejerskifteforsikringer sælges uden forsikringsrådgivning, og det efterlader især boligkøbere i problemer; kun en tredjedel af de skader, der anmeldes, bliver rent faktisk dækket.
Læs mere

19.12.2023
Tid til opgør med forvirring om ejerskifteforsikringer

Ejerskifteforsikringer tegnes uden forsikringsrådgivning og kun en tredjedel af anmeldte skader dækkes. Det må branchen kunne gøre bedre. Læserbrev af Niels Erlandsen, formand for Danske BOLIGadvokater
Læs mere

22.11.2023
Boligkøbere famler i blinde

Mange boligkøbere har ringe viden, når de står i et køb. Det viser en undersøgelse fra Danske BOLIGadvokater.
Læs mere

09.11.2023
Kasketforvirring på boligmarkedet

Hvert år i oktober udkommer en troværdighedsanalyse, som ranglister en række brancher og fagområder mod hinanden. På boligmarkedet placerer aktørerne sig ret forskelligt, og det peger ifølge Danske BOLIGadvokater på en problematik.
Læs mere

31.10.2023
Overdrag din ejendom til dine børn inden nytår og få skatterabat

Går du i overvejelser om at overdrage en ejendom til din børn, kan det betale sig at gøre det i løbet af de næste par måneder.
Læs mere


Læs alle nyheder >>

Alliance Advokater Helsingør

Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør

T: 49 21 97 00
E: jsp@alliance3000.dk
H: www.allianceadvokater-helsingør.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag
09:00-16:00
Fredag
09:00-15:00


Sidste nyt

17.06.2024
INVITATION TIL PRESSEMØDE I DAG KL. 15.00

I dag lanceres ny håndbog til købere af projektbolig Tid: Mandag den 17. juni kl. 15 Sted: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København V Arena Space der er lokaliseret på 3. sal i åben forbindelse med Members Lounge
Læs mere

22.05.2024
Få styr på dine ejendomsdata og undgå unødige udgifter

Som boligejer har du ansvar både for at indberette data om din ejendom og desuden sikre at oplysningerne fra kommunen, som også har indberetningspligt, er korrekte.
Læs mere

08.05.2024
Din nye bolig er rammen om dit nye liv – en sandhed som mange boligkøbere overser, når de køber drømmebolig

Mange boligkøbere stirrer sig blinde på boligens fysiske kvaliteter, når de er på jagt efter et nyt hjem. Ifølge Danske BOLIGadvokater skal man også holde sig for øje, at der er mange faktorer, der ændrer sig, når man flytter.
Læs mere

03.05.2024
Genvalg til bestyrelsen i Danske BOLIGadvokater

I forbindelse med en netop overstået og vellykket generalforsamling blev alle seks medlemmer af bestyrelsen i Danske BOLIGadvokater genvalgt. Niels Erlandsen fortsætter som formand og Tina Bach som næstformand.
Læs mere

10.04.2024
Gemt eller glemt – olietanke spøger stadig

Hvordan mon huset blev opvarmet før 1970? Selvom der ikke står oplysninger angivet i ejendommens dokumenter, så skal man være ekstra opmærksom på, om der har været en olietank på grunden, når man køber hus fra før netop det årstal.
Læs mere


Læs alle nyheder