Etiske regler | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

ETISKE REGLER

Danske BOLIGadvokater har forpligtet sig til at overholde et særligt sæt etiske regler, der er aftalt mellem Forbrugerrådet og Advokatrådet.

Disse regler giver forbrugeren en særlig beskyttelse. En forbruger, der benytter en certificeret BOLIGadvokat som rådgiver kan bl.a. være sikker på følgende:

  • BOLIGadvokaten er i sin rådgivning upartisk og uafhængig og varetager alene forbrugerens interesse.
  • BOLIGadvokaten må ikke i samme sag repræsentere andre , der kan have interesser, som er i modstrid med dine.
  • BOLIGadvokatens markedsføring er sober og retvisende.
  • BOLIGadvokaten vejleder gratis forbrugeren, således at forbrugeren er i stand til at overskue en eventuel kommende bolighandel.
  • BOLIGadvokaten bekræfter overfor forbrugeren arbejdsopgaverne og honoraret herfor.
  • BOLIGadvokaten får aldrig provision eller lign fra andre.

Indledning
I december 1998 udgav Advokatrådet og Forbrugerrådet en boligguide til brug for køber og sælger af fast ejendom, om den rådgivning forbrugere har behov for og forventning om ved rådgivning om køb og salg af fast ejendom. På den baggrund og med afsæt i de af Advokatrådet på møde den 12. august 1999 fastsatte advokatetiske regler, er Advokatrådet og Forbrugerrådet blevet enige om, at alle advokater, der er medlem af Danske BOLIGadvokater, skal overholde følgende etiske regler:

Varetagelse af den enkelte forbrugers interesser
Advokaten skal i sin rådgivning om fast ejendom til forbrugere være fuldstændig upartisk og uafhængig og alene varetage den enkelte forbrugers interesser. Når en advokat rådgiver om lån, finansiering eller lignende, må advokaten hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En advokat må aldrig i sin rådgivning eller i sine anbefalinger til forbrugeren lade sig påvirke af sine egne eller andres interesser.

En advokat må ikke indgå aftaler med andre advokater eller aktører på markedet for rådgivning om fast ejendom, der direkte eller indirekte kan have den virkning, at konkurrencen på markedet begrænses.

I samme sag må en advokat ikke rådgive, repræsentere eller virke for en eller flere forbrugere eller øvrige klienter, hvis der senere kan eller vil kunne opstå interessekonflikt mellem disse. En advokat må heller ikke rådgive en forbruger i en sag om køb og salg af fast ejendom, hvis advokaten tidligere har rådgivet forbrugerens modpart herom. I tilfælde af, at der opstår en sådan interessekonflikt, skal advokaten give forbrugeren en liste over andre medlemmer af Danske Boligadvokater i området. En advokat er dog ikke afskåret fra at foretage nødvendige ekspeditioner til gennemførelsen af en ejendomshandel, når både køber og sælger er enige om kun at benytte den pågældende advokat, men i så tilfælde skal advokaten udtrykkelig vejlede forbrugerne om muligheden for uafhængig rådgivning.

Advokatens reklamering må ikke indeholde urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser. En advokats markedsføring over for forbrugeren i relation til fast ejendom skal være saglig og retvisende uden anvendelse af useriøse lokkemidler i form af tilgift, konkurrencer m.v.

Ved en forbrugers henvendelse til en advokat skal der vederlagsfrit ydes den nødvendige indledende vejledning, som i det enkelte tilfælde måtte være nødvendig for at gøre forbrugeren i stand til at overskue en eventuel kommende bolighandel.

I samme sag må en advokat ikke rådgive, repræsentere eller virke for en eller flere forbrugere eller øvrige klienter, hvis der senere kan eller vil kunne opstå interessekonflikt mellem disse.

Modtagelse af sagen, herunder oplysning om pris
Advokaten skal i sin rådgivning af forbrugere altid indledningsvis give den bedst mulige vejledning om den pågældendes retsstilling ved køb og salg af fast ejendom, og herunder rådgive forbrugeren om hvilke oplysninger der i det enkelte tilfælde er behov for, og om hvilke skridt der bør tages.

Advokaten skal ved modtagelsen af en sag om rådgivning om fast ejendom til forbrugere skriftligt bekræfte modtagelsen af sagen og oplyse, hvori advokatens arbejde vil bestå og honoraret herfor.

Advokaten skal ved modtagelsen af en sag nøje tilpasse sin rådgivning til forbrugerens individuelle forudsætninger, således at der gives forbrugeren mulighed for at tilpasse rådgivningen til de helt konkrete behov og forbrugerens mulighed for selv at løse opgaver i forbindelse med en ejendomshandel.

Advokatens pligter i forbindelse med sagsbehandlingen
Advokaten skal ved rådgivning om fast ejendom til forbrugere nøje tage hensyn til forbrugerens forhold til offentlige myndigheder så som skattevæsenet, miljømyndigheder samt skoler og daginstitutioner, således at disse emner er afklaret inden sagen afsluttes.

Advokaten skal så vidt muligt løbende orientere sin klient om forløbet af sagen, som advokaten bistår med.

Advokaten skal fremme behandlingen af forbrugerens sag med den fornødne hurtighed og effektivitet og under iagttagelse af forbrugerens interesser.

Afregning af en sag om rådgivning om fast ejendom til forbrugere bør foretages, når sagen anses for afsluttet, senest i forbindelse med udarbejdelse af refusionsopgørelse ved overdragelse af fast ejendom, og ellers når den konkrete rådgivning og opfølgning er tilendebragt.

Afslutning af sagen
En advokat må ikke kræve højere vederlag for sin rådgivning om fast ejendom til en forbruger, end hvad der kan anses for rimeligt.

Enhver form for skjult salærberegning er forbudt.

Provision, rabatter og lignende, som en advokat måtte modtage fra trediemand i forbindelse med rådgivning om fast ejendom til forbrugere, skal ubeskåret og ubetinget godskrives klienten.

Såfremt en advokat kræver indbetaling af depositum forinden en sag om rådgivning om fast ejendom påbegyndes, må depositum ikke være I misforhold til, hvad der efter et forsigtigt skøn må antages at være et rimeligt salær for den pågældende ydelse, forrentning af et depositum godskrives forbrugeren ved endelig afregning af sagen.

Advokaten skal i forbindelse med afslutningen af en sag give vejledning til forbrugeren om muligheden for klage til henholdsvis bestyrelsen for Danske BOLIGadvokater eller Advokatnævnet/kredsbestyrelserne.

Generelle bestemmelser
Advokater, der ikke overholder disse etiske regler, vil ved grov eller gentagen overtrædelse heraf af bestyrelsen for Danske boligadvokater kunne ekskluderes af foreningen og dermed miste adgangen til at anvende betegnelsen “certificeret boligadvokat”.

Bestyrelsen for Danske BOLIGadvokater fører løbende tilsyn med, at foreningens medlemmer overholder nærværende etiske regler.