Disclaimer | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Disclaimer

Danske BOLIGadvokaters behandling af personoplysninger

 

Ansvarsfraskrivelse

Juraen omkring ejer-, andels- og lejeboliger samt relaterede områder er omfattende og kompleks og mange individuelle forhold gør sig gældende. Det er følgelig ikke muligt at beskrive disse forhold fuldstændigt og fyldestgørende på nærværende hjemmeside.

Informationerne og artiklerne på hjemmesiden samt svarene i brevkassen mv. er derfor alene af generel karakter og kan aldrig erstatte personlig og individuel rådgivning.

Danske BOLIGadvokater® fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden.

Danske BOLIGadvokater® fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til.

Danske BOLIGadvokater® fraskriver sig tillige ethvert ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af indholdet i de boligannoncer, som medlemmer af Danske BOLIGadvokater har adgang til at indrykke på nærværende hjemmeside.

 

Behandling af personoplysninger

Danske BOLIGadvokater indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website Danske BOLIGadvokater.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af www.DanskeBOLIGadvokater.dk foregår således anonymt.

Afhængig af producent afgiver brugerens webbrowser (fx Internet Explorer eller Netscape Navigator) ved forespørgsel/hentning af sider på www.Danskeboligadvokater.dk nogle generelle oplysninger til de servere, hvorpå www.Danskeboligadvokater.dk er placeret. Oplysningerne omfatter bl.a. den IP-adresse, hvorfra brugeren går ud på internettet. Yderligere sender de fleste browsere oplysninger om fabrikat og version, så Danske BOLIGadvokater-websitet kan returnere de sider, der bedst kan vises i den pågældende browser. Disse oplysninger er ikke personhenførbare.

Danske BOLIGadvokater genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.

 

Dataansvar

Danske BOLIGadvokater tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt.

 

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
mail@danskeboligadvokater.dk
CVR NR.   25007247

 

Danske BOLIGadvokater er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig

 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver os, f.eks. ved at sende en e-mail til os eller ved at bruge en af vores webformularer.

 

Når vi behandler dine personoplysninger, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle oplysningerne.

 

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige og relevante for varetagelsen af den konkrete opgave. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, men ved enkelte opgaver kan det være nødvendigt at behandle CPR.nr. eller følsomme personoplysninger.

 

Vi behandler personoplysningerne i forbindelse med bestemte formål, f.eks. med henblik på at kunne besvare din henvendelse, behandle dit medlemskab eller gennemføre den aktivitet, som du har tilmeldt dig. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i EU og vil som minimum være underlagt tavshedspligt. Hvis tredjemand skal involveres i løsningen af en opgave, der indebærer behandling af dine personoplysninger, vil der være indgået en databehandleraftale med den pågældende tredjemand i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

Med henblik på at sikre, at vi alene behandler relevante og nødvendige personoplysninger, anvender vi IT-løsninger, der bidrager til at sikre, at der alene indsamles de personoplysninger, der er nødvendige. Det sikres også via interne retningslinjer, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og at opbevaringstiden ikke er længere end nødvendig.

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

 

Vi sletter som udgangspunkt personoplysninger efter 5 år, medmindre der konkret er grundlag for at opbevare personoplysningerne i længere tid.

Oplysninger om kursushistorik, som fremgår af din profil på www.danskeadvokater.dk, gemmes dog i 10 hele regnskabsår af hensyn til indberetning af efteruddannelse.

 

Henvendelser til Danske BOLIGadvokaters brevkasse anonymiseres ved offentliggørelse og den oprindelige henvendelse slettes efter max 2 måneder.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjemand

Vi videregiver ikke uden samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder markedsføring. Kontaktoplysninger på advokater og advokatfuldmægtige, gøres dog tilgængelige for offentligheden på foreningens hjemmeside via funktionen ”Find advokat”.

Oplysninger om medlemmers kursushistorik videregives dog til Danske Advokater, hvor oplysningerne vil fremgå af din profil på www.danskeadvokater.dk i 10 hele regnskabsår. Formålet med videregivelsen er at sikre, at advokater og advokatfuldmægtige har adgang til oplysningerne i hele den periode, hvor der er behov for det i forhold til at kunne indberette obligatorisk efteruddannelse til Advokatsamfundet.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv.

 

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan f.eks. få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ved at logge ind på din personlige profil på www.danskeadvokater.dk.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret og pligt til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Danske   BOLIGadvokater benytter ikke automatiserede afgørelser eller profilering.

 

Cookies:

Du kan læse mere om cookies og hvordan vi bruger dem her.