Foreningens vedtægter | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Vedtægter for Foreningen af Danske BOLIGadvokater®

§ 1.
Formål og pligter:
Foreningens formål er at fastholde og videreudvikle medlemmernes faglige niveau inden for boligrådgivning og virke for en styrkelse af advokater som boligrådgivere samt tillige at varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af foreningens boligkoncept.

Dette sker bl.a. ved:

at medlemmerne forpligter sig til som minimum at tilbyde forbrugere de af bestyrelsen godkendte koncepter for boligrådgivning,

at  medlemmerne underkaster sig en løbende konceptkontrol,

at foreningen forestår driften af en hjemmeside for markedsføring af foreningens medlemmer og medlemmernes ydelser.

at medlemmerne forpligter sig til at opretholde et informationsteknisk niveau i overensstemmelse med de minimumskrav, der fastlægges af bestyrelsen,

at medlemmerne gennem et sekretariat informerer hinanden om relevante afgørelser, praksis m.v., der kan have generel interesse,

at medlemmerne bliver orienteret om boligrelaterede produkter fra markedsaktørerne, lovinitiativer, administrative forskrifter og lignende,

at medlemmerne har pligt til at følge efteruddannelse efter bestyrelsens nærmere bestemmelse,

at der generelt skabes aktiviteter, så medlemmerne i det daglige arbejde kan gennemføre en hurtig, rationel og kompetent boligrådgivning.

§ 2.
Medlemmer:
Advokater kan vælge mellem enten ”firmamedlemskab”, ”personligt medlemskab” eller ”ikke-medlemskab” (DBA-støtte) for en eller flere advokater jf. nedenstående:

”Firmamedlemskab”. Som medlemmer kan optages advokatfirmaer uden tilknytning til anden virksomhed. Medlemskabet omfatter alle de advokater, der efter firmaets oplysning arbejder med boligrådgivning.

Medlemsfirmaet er forpligtet til at oplyse om de adresser, hvorfra der ydes boligrådgivning samt til at meddele enhver ændring vedrørende hvilke advokater i firmaet, som arbejder med boligrådgivning, og som følge heraf er underlagt nærværende vedtægter.

Et ”firma” defineres som den kontoradresse, hvorfra medlemmet/medlemmerne er registreret i foreningen og/eller udøver virksomhed som BOLIGadvokat.

”Personligt medlemskab” kan tegnes af advokater på kontorer, hvor betingelserne for ”firmamedlemskab” ikke er opfyldt. Som ”personlige medlemmer” kan optages advokater, der er indehavere af eller ansat på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning uden tilknytning til anden virksomhed.

Medlemmer, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, udtræder straks af foreningen.

Det er en betingelse for medlemskab, at medlemmet overholder de etiske regler for advokaters rådgivning om fast ejendom til forbrugere udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Danske BOLIGadvokater.

”Ikke-medlemmer”(DBA-støtter), kan – mod betaling af et kontingent svarende til det til enhver tid gældende faste grundbeløb for personlige medlemmer jf. §10 – opnå begrænset adgang til særlige faciliteter og rabatter jf. de retningslinjer herfor, som bestyrelsen udstikker. DBA-støtter har i øvrigt hverken medlemsrettigheder eller -pligter.

Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

Et medlems rettigheder ophører, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance, hvorimod forpligtelser til at betale kontingent består, til udmeldelse sker.

§ 3.
Forudsætninger og forpligtelser:
Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen ved at afgive erfaringsmateriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende.

Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

Ydermere kan et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet efter bestyrelsens vurdering skader foreningens renommé generelt,  eller hvis foreningen gentagne gange inden for en periode á 12 måneder  modtager klager over medlemmets sagsbehandling og/eller adfærd.

Hvis en enkelt advokat, som er omfattet af et ”firmamedlemskab” har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan bestyrelsen fastsætte betingelser for medlemsfirmaets fortsatte medlemskab.

Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening. Opmanden skal være byretsdommer.

Hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til foreningens sekretariat, har klagen opsættende virkning.

§ 4.
Administration, hjemsted og tegning:
Foreningens administration og drift af dens hjemmesider varetages af foreningens sekretariat, som ligeledes bistår med administration, praktisk tilrettelæggelse af markedsføring m.v. Bestyrelsen er berettiget til at etablere en samarbejdsaftale med en ekstern leverandør om foreningens administration og drift.

Foreningen har hjemsted i København.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 5.
Konceptkontrol:
Foreningens medlemmer er forpligtet til at undergive sig konceptkontrol efter regler, som fastlægges af foreningens bestyrelse. Omkostningerne ved konceptkontrol betales af foreningen. Dog forbeholder foreningen sig ret til at opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr, hvis medlemmet aflyser et planlagt besøg senere end 5 hverdage før, besøget skulle have været afholdt, eller hvis medlemmet på anden måde vanskeliggør konceptkontrollen.

Kontrollen med, at det enkelte medlem overholder konceptet og de etiske regler, udøves af et særligt udvalg bestående af højst 3 bestyrelsesmedlemmer samt et medlem udpeget af Forbrugerrådet. Udvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om sanktion efter § 3.

§ 6.
Efteruddannelse:
Foreningens medlemmer er forpligtet til for egen regning at følge efteruddannelse, hvis omfang og indhold fastlægges af bestyrelsen.

§ 7.
Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner. Bestyrelsen kan i perioden mellem 2 generalforsamlinger – efter egen beslutning – etablere aftale om yderligere bestyrelsesmedlemmer (enten eksterne eller fra medlemskredsen) for en nærmere aftalt periode og med eller uden stemmeret. Disse bestyrelsesmedlemmer kan dog max. udgøre 2 stemmer. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at de af bestyrelsen udpegede medlemmer, honoreres med et af bestyrelsen nærmere fastsat honorar.

§ 8.
Generalforsamling:
Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemmerne – pr. post eller elektronisk – på den til sekretariatet anmeldte adresse.

Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen.

Dagsorden for generalforsamling, der sendes – pr. post eller elektronisk – til alle medlemmer mindst 4 uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget for det kommende år
– Fastsættelse af kontingent
– Fastsættelse af evt. ekstraordinært markedsføringsbidrag
5. Valg af 6-8 medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Valget til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i 6 år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet 1 år efter fratræden. Generalforsamlingen kan dog med almindeligt flertal dispensere fra denne bestemmelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningens sekretariat mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Evt. bilag udsendes pr. post eller elektronisk senest 2 uger før generalforsamlingen.

På ordinære generalforsamlinger kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer.

I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger kan medlemmer afgive fuldmagt til et navngivent bestyrelsesmedlem.

§ 9
Beslutninger:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne, herunder foreningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, kan forslaget vedtages på en ny dertil indkaldt generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10
Kontingent:
Kontingentet udgør kr. 6.000 tillagt 3½ % af firmaets omsætning i det senest afsluttede regnskabsår vedrørende rådgivning ydet til private ifm.  køb og/eller salg af ejer-/ andelsboliger, byggegrunde samt entreprisekontrakter o.l.  Beløbet tillægges moms.

Personligt medlemskab
Ved tilmelding af mere end én advokat jf. §2 vedr. ”Personligt medlemskab” betales årligt kr. 3.000 med tillæg af moms for hver.

Generelt
Uanset firma- eller personligt medlemskab kan et årligt kontingent max. beløbe sig til kr. 55.000 + moms pr. firmaadresse.

Firmaer som ikke indberetter deres omsætning, betaler kontingent med kr. 55.000 + moms.

Bestyrelsen kan herudover fastsætte gebyr for indmeldelse samt etablere særlige kontingentaftaler med grupper af advokater, der indmeldes i foreningen.

DBA-støtter kan konvertere til medlemskab mod betaling af et evt. indmeldelsesgebyr tillagt 3½% af firmaets omsætning i det senest afsluttede regnskabsår vedrørende rådgivning ydet til  private ifm. med køb og/eller salg af ejer- /andelsboliger, byggegrunde og entreprisekontrakter o.l.  samt et evt. af generalforsamlingen vedtaget ekstraordinært markedsførings-bidrag (jf. § 8). Beløbet tillægges moms.

Alle faste beløb indekseres jf. udviklingen i nettoprisindekset pr. 1. januar. Første gang den 1. januar 2004 med udviklingen i nettoprisindekset med basis i nettoprisindekset for oktober 2002. Indeksering sker således pr. 1. januar 2004 efter følgende formel:

nettoprisindekset oktober 2003   nettoprisindekset oktober 2002   x 100
nettoprisindekset oktober 2002

Ændringer i det årlige kontingent besluttes på den årlige ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår. Stigninger på mere end 50 % kræver tillige vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. marts i hvert kalenderår. Ved indmelding af en ny firmaadresse  i et kalenderår indbetales forholdsmæssigt kontingent for det pågældende år.

Indberetning af firmaets omsætning afgives ved angivelse af en ”tro og love erklæring” inden den 15. februar. Medlemmet skal i forbindelse med konceptkontrol jf. § 5 kunne dokumentere de afgivne oplysninger.

§ 11
Hæftelse:
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 12
Regnskab:
Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet.

§ 13.
Ophør:
Ved foreningens opløsning overdrages rettighederne til foreningens koncepter, logo mv. til
Advokatsamfundet.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med
foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
§ 14.
Ikrafttrædelse:

Ændring af vedtægterne træder i kraft den 20. april 2017.

Vedtægtsændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20. april
2017.

Som dirigent: __________________________________________________________
For Foreningen af Danske BOLIGadvokater: