Gulvfliser på badeværelse sidder løst | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Gulvfliser på badeværelse sidder løst

08.04.2019 07:29:03

 

Spørgsmål:

Vi købte i juni 2014 et nyopført hus af X A/S. I den forbindelse overtog vi byggeskadeforsikring tegnet gennem Y Forsikringsagentur hos Z, der nu er gået konkurs. Y har forud for vores 5 års gennemgang fået en byggesagkyndig til at gennemgå vores hus for eventuelle dækningsberettigede skader. I den forbindelse er det konstateret, at gulvfliser i begge badeværelser ikke hæfter ordentligt, men at det ikke er en dækningsberettiget skade, da der ikke er skade på gulvet. Hvis jeg læser bkg om byggeskadeforsikringer, står der, at den også skal dække ved nærliggende risiko for skade, og det er der vel i forhold til revner i fuger mellem fliser, eller tager vi fejl?

Svar:

Kære Spørger,

Indledningsvist skal det understreges, at det er ikke muligt på det foreliggende spinkle oplysningsgrundlag, at fremkomme med en egentlig konklusion omkring den beskrevne problematik. Det kræver mere tilbudsgående byggetekniske konklusioner samt sagskendskab.

Som I selv er inde på i spørgsmålet, dækker byggeskadeforsikringen skader, der fremgår af § 5 i bekendtgørelse om byggeskadeforsikring.

Stk. 1. Ved byggeskade forstås i denne bekendtgørelse:
nr. 1 – brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen, som har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, og som er væsentlig,
nr. 2 – andre fysiske forhold, herunder forekomst af fugt, skimmelsvamp eller emissioner fra materialer, der har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, og som på afgørende måde nedsætter brugbarheden af bygningen, eller
nr. 3 – fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade som nævnt i nr. 1 eller 2

Stk. 2. Ved nærliggende risiko for byggeskade, jf. stk. 1, nr. 3, forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en byggeskade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om der foreligger en byggeskade som nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal der bl.a. lægges vægt på, om forholdet har eller må vurderes at få betydning for personers sikkerhed eller sundhed, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, samt om offentlige forskrifter er overholdt. De eksempler, der er nævnt i bilag 1, indgår i vurderingen af, om der foreligger en byggeskade.

Relevante uddrag fra bilag 1 vil være:

Bilag 1 – Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser i vådzone. (Dækkede skader)
Bilag 1 – Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser uden for vådzone. (Ikke dækkede skader)

Der er I jeres tilfælde tale om helt oplagt tale om vådzone, da problemet er konstateret i badeværelserne. Det er muligt, at den pågældende skade kan have risiko for at udvikle andre skader, men det er igen ikke muligt endeligt at konkludere på det foreliggende grundlag.

I forhold til den bedømmelse der skal foretages i relation til om der foreligger en byggeskade der er dækket, vil der herefter skulle foretages en konkret vurdering af, om byggeskaden har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og er væsentlig eller på afgørende måde nedsætter bebyggelsens brugbarhed.

For at komme videre vil jeg foreslå jer, at I rejser kravet overfor byggeskadeforsikringen. Måtte de afvise dækning kan der indgives klage over forsikringsselskabets beslutning. Klage indgives til Ankenævnet for Forsikring. De behandler klager over de afgørelser, forsikringsselskabet har truffet i henhold til forsikringen. Der er et klagegebyr forbundet med indgivelsen af klagen, hvilket man får retur hvis man får medhold. Hvis ikke I er tryg ved selv at indgive klagen, kan I rette henvendelse til en BOLIGadvokat, der kan bistår med udfærdigelsen af klagen.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse