Fremleje | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fremleje

01.02.2019 09:26:37

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har fået tilbudt et midlertidigt job på Grønland som underviser. I dén forbindelse har jeg fået oplyst, at Grønland tæller som en del af Danmark på grund af Rigsfællesskabet, hvorfor jeg skal skifte folkeregisteradresse op til Grønland. At tage til Grønland er derfor ikke meget anderledes, end at tage til nabokommunen, den store geografiske afstand til trods. Nu er problemet dét, at jeg har en almen lejebolig her i Danmark, som jeg gerne vil beholde, imens at jeg er på Grønland. Dels er jobbet deroppe midlertidigt, dels har jeg en masse ting her i DK, som jeg umuligt kan tage med på så kort varsel og til en meget mindre, midlertidig bolig deroppe. Det er forøvrigt på en stor ø, så også på adressen i Grønland er det svært at finde noget at bo i. Min almene boligorganisation siger, at jeg skal fremleje boligen eller opsige den. Det sidste er jeg ikke så glad for, da der er lange ventelister på almene boliger her i Aarhus.

Fremleje – kan man evt. fremleje boligen til et familiemedlem, mens man er væk? Kort sagt: kan det virkeligt passe, at man ikke kan beholde en almen bolig i Danmark, mens man i en periode arbejder (og bor) på Grønland? Der må jo igennem årene have været talrige danskere med efterspurgte uddannelser – sygeplejersker, lærere, læger, håndværkere, etc. – der i kortere eller længere tid har været på arbejdsbesøg deroppe.

Svar:

Kære Spørger

Du har ret til at fremleje, da du opfylder betingelserne i § 70, se nedenfor.

Du kan fremleje til et familiemedlem, men denne skal benytte boligen. Den må ikke stå tom.

§ 70
En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el.lign.Stk. 2. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når

1.  ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller
2.  det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller
3.  udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.
Stk. 3. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens<https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20071260?src=document> 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal gælde i udlejerens ejendomme.Stk. 4. § 69, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, kan udlejer ved fremleje af ældreboliger eller ustøttede private plejeboliger stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse