Færdselsret | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Færdselsret

22.03.2019 09:10:00

 

Spørgsmål:

Hej, jeg har en grund, hvor øverste del af indkørslen tilhører naboen. Jeg har tinglyst færdselsret på stykket. Vi er nu uenige om, hvorvidt jeg må lægge asfalt på, og hvem der skal betale det, når kommunen kræver dette gjort. Kan naboen nægte, og hvad hører med i begrebet færdselsret?

Svar:

Kære Spørger,

Helt grundlæggende skal udøvelsen af den færdselsret, der tilkommer dig i henhold til den tinglyste rettighed, ske i overensstemmelse med rettighedens ordlyd, dvs. den pågældende servituts indhold. Der er ikke beskrevet noget herom i spørgsmålet.

Jeg lægger imidlertid til grund, at der i servitutten ikke er en nærmere regulering af det forhold som du spørger ind til.

Østre Landsret har i 2013 under sag B-1720-12 haft lejlighed til at tage stilling til en sag, der i væsentligt omfang synes sammenlignelig med den problemstilling du beskriver nedenfor. I sagen havde H tinglyst en servitut, der gav H en færdselsret til et areal på naboen Ts ejendom.

H krævede fjernelse af en række beplantninger og genstande samt etablering af et decideret indkørselsareal, mens T krævede færdselsretten etableret efter anvisning af en skønsmand udpeget af retten. Retten udmeldte et syn og skøn, hvor skønstemaet angik, hvorledes færdselsretten kunne udøves. H gjorde gældende, at de rejste krav vedrørende fjernelse af beplantninger og genstande samt etablering af et særskilt indkørselsareal fulgte af servitutten. T gjorde gældende, at udøvelsen af færdselsretten skulle ske på den mindst indgribende måde, hvorfor der ikke kunne kræves udskilt et indkørselsareal, og at der kun skulle ske fjernelse af beplantninger m.v. i det omfang, at dette var nødvendigt for færdselsrettens udøvelse.

Byretten fandt, at H kunne kræve gennemført foranstaltninger på det areal færdselsretten angik, der måtte anses for nødvendige for H’s udøvelse af sin færdselsret. Der kunne omvendt ikke kræves et udskilt indkørselsareal. Byretten fandt tillige, at H og T i fællesskab var forpligtet til at afholde hver halvdelen af omkostningerne ved vedligeholdelse af området, hvor der er færdselsret.

Landsretten tiltrådte byrettens dom med bemærkning om, at T ikke skulle betale for forskønnelse af H’s forhave/indkørsel. T skulle alene betale rimelige omkostninger til etablering af færdselsretten.

I forhold til dit spørgsmål synes der ud af ovenfor refererede dom at kunne udledes, at din nabo er forpligtet at bekoste tiltag der er nødvendige for at udøvelse af færdselsretten faktisk kan udøves.  Din nabo er dog ikke forpligtet til at afholde udgifter, der går udover hvad der er nødvendigt for at retten kan udøves. Det må imidlertid være klart, at naboen skal betale omkostningerne, hvis han bliver pålagt at asfaltere af kommunen.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse